Kallelse till årsmöte 2024-03-19 kl 18.30 i Stadsarkivets stora sal

         Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av funktionärer för årsmötet
 3. Ordförande
 4. Sekreterare
 5. 2 st protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Röstlängd för närvarande medlemmar
 7. Godkännande av kallelsen
 8. Fastställande av dagordningen
 9. Förslag och framställningar från styrelsen
 10. Verksamhetsberättelse 2023
 11. Räkenskaper för 2023
 12. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av budget för innevarande år
 14. Medlemsavgiften för 2025
 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 16. Val av ordförande för 1 år
 17. Val av styrelseledamöter på 2 år
 18. Val av 2 revisorer och 1 suppleant
 19. Val av 2 ledamöter i valberedningen
 20. Behandling av inkomna motioner
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande